"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Ny rapport om norske offshoreverfts konkurranseevne

Etter at norske verft tapte i konkurransen om en rekke av de største kontraktene for utbygging på norsk sokkel, er det blitt stilt spørsmål om verftenes evne til å konkurrere om oppdrag, om rammevilkår nasjonalt er tilpasset internasjonale konkurransevilkår og om oljeselskapene tar sitt samfunnsansvar. Blant de kontraktene som har gått til utlandet finner vi Ivar Aasen, Martin Linge, Aasta Hansteen, Mariner og Gina Krog.


Konkraft som en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen (LO)har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport om "norske offshoreverfts konkurranseevne". Gruppen har identifisert hvilke felles interesser som den norske petroleumsindustrien har og kommer med anbefalinger rettet både til industrien selv og til myndighetene. Anbefalingene vil bli fulgt opp etter at de er drøftet av KonKrafts Arbeidsutvalg og Råd.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten:

- Norsk sokkel generelt må være internasjonalt konkurransedyktig. Det gjelder også for norske offshoreverft som møter sterk internasjonal priskonkurranse.

- Arbeidsgruppen foreslår ikke proteksjonistiske tiltak.

- Norske offshoreverft viser til at de gjennomfører tiltak for nødvendig omstilling og styrket konkurranseevne og produktivitet. Verftene arbeider kontinuerlig med forbedringer i egen leverandørkjede og iverksetter omfattende tiltak for å opprettholde konkurranseevnen fremover.

- Arbeidsgruppens vurdering er at norske offshoreverft derfor kan være konkurransedyktige i tiden som kommer også for nybygg av store offshorekonstruksjoner. Norske offshoreverft bør være konkurransedyktige basert på sin geografiske nærhet og EPC-erfaring med stor grad av samhandling og parallellitet mellom engineering og bygging. Verftenes kompetanse og gjennomføringsevne tilsier dette.

- Kompetanse er identifisert som næringens viktigste strategiske fellesinteresse, særlig breddekompetansen, det vil si den som omfatter flere fagområder.

- Nybyggsaktiviteten på offshoreverftene representerer en viktig kompetanse for norsk sokkel og for rekruttering, kunnskap og innovasjon i petroleumsklyngen. Denne kompetansen har betydning for videre utvikling av norsk sokkel.

- Det er en fordel for alle operatører på norsk sokkel at det fortsatt bygges produksjonsinnretninger i Norge og operatørene har derfor egeninteresse i å samhandle aktivt med egen leverandørkjede for å ivareta denne fordelen.

- Et sentralt bidrag fra myndighetene til sokkelens konkurranseevne er å legge til rette for jevn aktivitet.

- Myndighetene bør bidra til å styrke standardiseringsarbeidet på norsk sokkel, både innenfor NORSOK-standardene og arbeidet med standardkontraktene.

- Myndighetene kan bidra til å styrke konkurranseevnen ved økt samhandling med næringen.

- Myndighetene kan også vurdere hvordan forvaltningen selv kan bidra til økt effektivitet.

Read file
 Les hele rapporten!