"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Stramt statsbudsjett med klare prioriteringer

Forslaget til statsbudsjettet for 2012 som er lagt frem er nøktern men har noen klare prioriteringer som vi synes er riktige, sier Nelson Rojas i HOG Energi.

Blant annet er det gledelig at Petroleumsmeldingen fra tidligere i år følges opp med en tydelig satsing på utvidelsen av norsk olje- og gassvirksomhet i nord og i Barentshavet.

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen til sammen 84 millioner kroner til seismikkinnsamling i Nordland IV og V, kunnskapsinnhenting i det nordøstlige Norskehav, samt konsekvensutredninger for Jan Mayen og Barentshavet sørøst. I tillegg er det i 2012 lagt opp til å bruke 180 millioner kroner til innsamling av seismikk ved Jan Mayen og i delelinjeområdet mot Russland. Til sammen utgjør satsingen mer enn 260 millioner kroner. Satsingene er i stor grad en oppfølging av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, som ble lagt fram i vår. Videreutvikling av modnefelter er også en satsingsområde som budsjettet legger vekt på, dette foreslåes hovedsakelig gjennom en styrking av Petoro sin virksomhet med en ramme på over 280 millioner.

Forskningsinnsatsen gjennom forskningsrådet skal også styrkes noe. Regjeringen legger opp til å bruke 232 mill på petroleumsforskning noe som er en nedgang i forhold til 291 mill i 2006. Bevilgningene til fornybar forskning og forskning på CO2-fangst er økt, henholdsvis fra 120 millioner i 2006 til 384 millioner i 2011, og fra 55 millioner i 2006 til 95 millioner i 2011. Bevilgingene til Mongstad i budsjettet foreslåes til 2,9 mrd.

I budsjettet går det også frem at mulighetene for to nye forskningssentre skal utredes - ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning. Dette er en direkte oppfølging av det som står i petroleumsmeldingen. Arbeidet med å sikre at senteret for økt utvinning skal legges til Bergen er allerede i gang etter initiativ fra HOG Energi sier daglig leder Ove Lunde. Vi mener vi har et utmerket utgangspunkt i det allerede eksisterende senter for integrated petroleum research CIPR. Vi ser for oss en videreutvikling av CIPR inn mot det som skal bli det nye forskningssenteret for økt utvinning i Bergen. Det er svært gledelig at Hordalands påtroppende fylkesordfører, Tom-Christer Nilsen har stilt seg i spissen for dette arbeidet, sier Lunde.

Omleggingen av Enova sin virksomhet tilpasses etter det som ble skissert i Stortingsproposisjonen om el-sertifikater, en ordning som trer i kraft 1. januar 2012. Den største konsekvensen av denne proposisjonen er at investeringsstøtten til vindkraft nå forsvinner, sier Rojas. Enova vil fremover fokusere sin virksomhet på redusert energibruk i industri og bygg, økt bruk av varme fra fornybare energikilder og fullskala demonstrasjon av nye energiløsninger, dette kan være et skritt i riktig retning med tanke på mer utprøving av nye teknologier, vi får håpe at utvidede rammer for å realisere dette fremkommer i bevilgninger i fremtidige budsjetter, sier Rojas.

På avgiftssiden foreslåes det å innføre en NOX-komponent i engangsavgiften for biler. Målet er å senke den lokale forurensningen fra dieselbiler, som det har blitt mange av på veiene våre etter at CO2-avgiften fikk mange til å velge diesel framfor bensinbiler. Dette synes vi er et bra tiltak, som kjent slipper dieselbiler mer NOX og partikler noe som er sært skadelig lokalmiljøet, i forbindelse med vårt arbeid med introduksjon av biogass i busser har vi ment at et slikt tiltak var viktig å innføre, så dette synes vi er bra god begynnelse på å ta lokaleutslipp på alvor, avslutter Nelson Rojas i HOG Energi.