"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Sommerhilsen fra HOG Energi

Sommerferien står for døren og hver og en av oss fortjener vel litt avkopling etter et halvår med hektisk aktivitet. I HOG har vi første halvår i 2011 hatt en høy aktivitet med bevisst jobbing etter vedtatte aktivitetsplaner. At våre medlemmer tydelig setter pris på vårt arbeid kom fra på representantskapsmøtet i april. Her fikk HOG ros for initiativ og handlekraft. Dette er noe vi setter stor pris på og det gir inspirasjon til ytterligere arbeid.

Vi er godt i gang med de aller fleste av prosjektene våre, og i tillegg har det dukket opp enkeltsaker fra våre medlemmer som har krevd ad hoc arbeid. Det er slik travel virksomhet vi vil ha i HOG. Nylig ble meldingen om framtida for petroleumsaktivitetene på norsk sokkel lagt fram. Fra HOG sin side mener vi at dette i det store og hele er en gledelig melding fordi den klart og tydelig slår fast at sentrale myndigheter ønsker petroleumsaktivitet på norsk sokkel i mange tiår framover. Dette er et godt utgangspunkt for vår region og for våre kompetansemiljøer i Hordaland. Selvsagt er det ting vi kunne ønsket oss at olje- og energidepartementet var mer tydelig på. Framtidig avklaring på spørsmålet nye letearealer i Lofoten og Vesterålen er ett av disse områdene. Klarere signaler om økt satsing på petroleumsforsking er et annet felt. Dette vill være viktig for utviklingen av norske petroleumsmiljøer og norsk petroleumsvirksomhet i årene framover.

Departementet sier i meldingen at de vil vurdere å etablere et nytt forskningssenter for merutvinning fra norske olje-og gassfelter. Dette er en sak vi har satt på vår aksjonsliste, og vi mener at det er naturlig at myndighetene legger dette senteret til Bergen. Her har vi allerede kompetanse i verdensklasse etablert gjennom aktivitetene på Centre for Integrated Petroleums Research, CIPR. Dette senteret er anerkjent internasjonalt, og vil være det naturlige utgangspunktet for etableringen av et nytt forskningssenter som skal bidra til at enda mer av ressursene i feltene på norsk sokkel kan utvinnes. HOG har allerede tatt initiativ for å mobilisere både fagmiljøene og det politiske miljøet i regionen som sammen kan arbeide for at senteret legges til Bergen.

Av andre prosjekter vi arbeider med vil jeg spesielt trekke fram samarbeidet med Eidesvik Offshore på Bømlo og havneprosjektet i Bergen. Alt tyder nå på at arbeidet med et forprosjekt kan starte på Bergen havn med basis i brenselcelleteknologi, og meningen er å etablere en pilot for produksjon av kraft på Bergen havn som kan forsyne skipstrafikken. Om dette prosjektet lykkes vil Bergen være en foregangskommune når det gjelder klimaarbeid knyttet til skipstrafikken.

I disse dager starter HOG et prosjekt som skal ta for seg framtidige trender og utviklingstrekk knyttet til framtidens petroleumsvirksomhet. Framtiden vil medføre strukturelle endringer og tilpassinger. Vi ønsker å være i forkant slik at vår region finner ut hvilke strategiske grep som må gjøres for at Bergen og Hordaland også i årene som kommer kan være en sentral nasjonal og internasjonal petroleumsregion. Det er med andre ord mye å henge fingrene i for HOG og vi ser fram til en høst med fortsatt høy aktivitet.

I mellomtiden ønsker vi alle våre medlemmer og samarbeidspartnere GOD SOMMER!

Beste hilsen Ove Lunde