"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

INTSOK - fast representasjon i Bergen!

Fylkesordfører Torill Selvold Nyborg og byråd Øistein Christoffersen ønsker fortsatt fast INTSOK-representasjon i Bergen. Dette formidler de i følgende brev som er sendt til organisasjonen.

Til INTSOK

Tettere samarbeid med INTSOK – og fast representasjon i Bergen.

Aktiviteten er stor innen olje- og gassvirksomheten i Bergensregionen med en omsetning på 222 mrd kroner og nærmere 30.000 ansatte. Regionen utpreger seg også gjennom store bedrifter i alle ledd i verdikjeden fra seismikk til ferdig raffinerte oljeprodukter.

Vårt oljerelaterte næringsliv blir fremmover i økende grad internasjonalt orientert, og de tjenestene som INTSOK leverer blir viktigere og viktigere. De siste 2 årene har INTSOK vært lokalisert i vår region, i kontorfellesskap med HOG Energi og Business Region Bergen. Dette har synliggjort organisasjonen langt bedre enn tidligere, og kontakten mellom INTSOK og andre aktører i bransjen har økt. INTSOKs representant i vår region har fokus på Brasil og Canada. Næringslivet i vår region hadde i utgangspunktet solid fokus på Brasil, noe som er betydelig styrket gjennom INTSOKs tilstedeværelse.

I regionen er vi svært opptatt av at dette samarbeidet skal videreføres og styrkes. Vi tror det er stort potensial også for INTSOK til å oppnå økt synlighet og rekruttere flere medlemmer hvis det videreutvikles et tettere og mer strukturert samarbeid framover.

Regionen er blant annet i gang med å samle oljemessene i regionen for å etablere ett årlig stort oljearrangement i Bergen, i stedet for dagens struktur med 5-6 ulike messer og konferanser. Gjennom Bergen Næringsråd er det også tilgjengelig en stor møteplass hvor det er gjensidig nytte av INTSOKs engasjement. Gjennom Business Region Bergen etableres det et mottaksapparat for internasjonale delegasjoner og et koordineringsorgan for internasjonale delegasjonsreiser fra Bergensregionen til de største internasjonale olje- og gassmessene. Dette har til en viss grad vært koordinert mot INTSOK, men også her er det mer synergi å hente.

Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og våre næringspolitiske nettverksorganer HOG Energi og Business Region Bergen som representerer både næringsliv og alle kommunene i Bergensregionen, ønsker at det knyttes et tettere samarbeid mellom INTSOK og Bergensregionen. Næringslivet har også gjennom Bergen Næringsråd gitt uttrykk for et slikt ønske, og det vises i så måte til brev fra Bergen Næringsråd med samme budskap.

Vi tror det er stort potensial gjennom fortsatt samarbeid, og ser for oss at da bør INTSOK holde på sin tilstedeværelse med én fast medarbeider knyttet til Bergen, gjerne som i dag i kontorfellesskap med HOG Energi og Business Region Bergen. Framover vil også Maritimt Forum Bergensregionen inngå i kontorfelleskapet.

Vi ser at det er viktig ut fra INTSOKs arbeidsform at vedkommende regionrepresentant, gjerne med fortsatt fokus på Brasil, også har ansvar for næringslivet i hele Norge, og følgelig ikke dekker en hel stilling her. Vi ser likevel at ordningen har fungert godt for næringslivet i Bergensregionen med Rune Norseng lokalisert i Bergen.

Bergensregionen er i tillegg til å være en sentral olje og gass region i Norge, også er en ledende region innen utviklingen av offshore vindklyngen. Bergen huser i så måte både Arena NOW og NORCOWE.

I den anledning vil vi gjerne utfordre INTSOK sammen med INTPOW til å vurdere en kreativ samhandling omkring Rune Norseng sin avløser til høsten. Vi ber dere vurdere om det kan være mulig å sikre en fast representasjon for INTSOK i Bergen, der deler av stillingsressursen gjerne styrkes gjennom et delengasjement for INTPOW.

Vi ser fram til en nærmere dialog om saken, og vil derfor invitere til et møte der representanter for undertegnede og Bergen Næringsråd sammen med dere ser på muligheter for å styrke arbeidet for internasjonaliseringen av olje- og gassnæringenen, gjerne i kombinasjon med offshore vind.

Torill Selvold Nyborg
Fylkesordfører i Hordaland

Øistein Christoffersen
Byråd for næring,eiendomsforvaltning og samferdsel